CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ

  1. Vận động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, dự án công tác xã hội và phát triển cộng đồng bền vững.
  2. Tổ chức thể nghiệm các dự án dạy nghề miễn phí,chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  3. Tổ chức huấn luyện chuyên môn về kỹ năng,nghiệp vụ Công tác xã hội cho cán bộ Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố
  4. Liên kết với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các hoạt động có thu nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế cơ hội phát triển.
  5. Vận động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc; hỗ trợ phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
  6. Vận động nguồn lực tổ chức cứu trợ khẩn cấp,giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, triển khai các dự án dân sinh tại các vùng thường xảy ra thiên tai.