Về Công tác Xã hội

Về Công tác Xã hội

Công tác xã hội chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã hội, việc giải quyết các vấn đề trong các mối quan hệ con người, sự tăng quyền lực và giải phóng người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, công tác xã hội can thiệp ở các điểm tương tác giữa con người và môi trường của họ. Nhân quyền và công bằng xã hội là các nguyên tắc căn bản của nghề công tác xã hội (Hiệp hội quốc tế nhân viên xã hội – IFSW 2000)

Kiến thức cộng đồng về Công tác xã hội

Học tập để thực hành
Công tác xã hội

Thực hành Công tác xã hội với Người Khuyết tật

Trao tặng thư viện thân thiện tại tỉnh Tây Ninh

Thực hành Công tác xã hội
với Trẻ VIP